Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/e/5/washandcare.nl/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5852
Selecteer een pagina

Over ons

Onze visie en missie

 

Algemene voorwaarden1.0

Begrippen

Opdracht: Iedere opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, waaronder in ieder geval de reiniging van een of meerdere voer- en/of vaartuigen zoals afgesproken in een daartoe strekkende overeenkomst. De Opdracht  kwalificeert als overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in Boek 7:400 e.v. BW.

Opdrachtgever: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van Opdrachtgever wordt bedoeld de Zakelijke Opdrachtgever en de Particuliere Opdrachtgever, tenzij anders vermeld staat.

Particuliere Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon die de Opdracht anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf verstrekt.

Zakelijk Opdrachtgever: Opdrachtgever die de Opdracht in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf verstrekt.

Opdrachtnemer: Wash and Care ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 53490401

Altijd-Schoon Pakket: Opdracht waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om een of meerdere voer- en/of vaartuig(e)n te reinigen tegen betaling gedurende een bepaalde  looptijd.  

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten worden. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voorzover dit schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen. De afwijking van deze voorwaarden geldt alleen voor de betreffende Opdracht, tenzij de afwijking in een volgende Opdracht wordt bevestigd.
 • b. Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden of van de Opdracht nietig is of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden of de Opdracht voor het overige in stand. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen het nietigie/vernietigde beding dan vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.
 • c. Opdrachtnemer is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van die algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.

 

Artikel 2: Moment van reiniging

Het voer- of vaartuig van de Opdrachtgever wordt op vooraf overeengekomen dag en tijd gereinigd. Bij de overeengekomen tijd wordt maximaal 60 minuten bijberekend als aankomsttijd bij de opdrachtgever.

 

Artikel 3: Duur

 • a. De duur van de Opdracht is gebonden aan het volbrengen van de overeengekomen Opdracht. Indien een enkele Opdracht is overeengekomen eindigt de Opdracht direct nadat de Opdracht is uitgevoerd. Indien er een Altijd-Schoon Pakket is afgenomen eindigt de Opdracht nadat de overeengekomen looptijd is verstreken.
 • b. De Opdracht eindigt direct op het moment van overlijden van de Opdrachtgever.

 

Artikel 4: Beëindiging

 • a. De Opdracht kan ten alle tijden en met onmiddellijke ingang worden beëindigd door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer.
 • b. Indien Opdrachtgever de Opdracht binnen 24 uur voor aanvang van de Opdracht beëindigt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om 30 euro reserveringskosten in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Reiniging

 • a. Het vuil dat verwijderd kan worden is afhankelijk van het gekozen reinigingsprogramma. Zeer hardnekkige vervuiling zoals teer, vliegenroest en lijmresten kunnen slechts beperkt worden verwijderd. Opdrachtgever mag niet verwachten dat beschadigingen aan het voer- of vaartuig, zoals lakschade, met de onderhavige methode zullen worden verwijderd. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade aan het voer- of vaartuig door de grondige reiniging beter zichtbaar wordt.
 • b. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en zal de Opdracht naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 • c. Termijn van de geagendeerde afspraak is een richtlijn, en geldt nooit als fatale termijn voor het uitvoeren.

 

Artikel 6: Instructies

Opdrachtgever behoort zich aan instructies te houden van Opdrachtnemer, voor zover die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een correcte uitvoering van de Opdracht. Handelingen van de Opdrachtgever die logischerwijs leiden tot een beperking van de werkruimte van Opdrachtnemer kunnen oorzaak zijn van een beperkt reinigingsresultaat en kunnen niet ten grondslag liggen aan een klacht. Denk hierbij aan het op dusdanige wijze inparkeren van een te reinigen voertuig waardoor deze niet volledig bereikbaar is voor Opdrachtnemer of het achterlaten van een grote hoeveelheid materialen in het voer- of vaartuig bij interieurreiniging.

 

Artikel 7: Controleren

 • a. Opdrachtnemer controleert tijdens en na uitvoering van de Opdracht of er schade is ontstaan.
 • b. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer te wijzen op eventuele verborgen schade en gebreken die door de reinigingsmethode van Opdrachtnemer mogelijkerwijs worden verergerd, bijvoorbeeld bij het los zitten van een sierstrip of recentelijk overgeverfde lakschade.
 • c. Opdrachtgever controleert zowel het interieur als het exterieur van het voer- of vaartuig direct na afloop van de Opdracht op enige vorm van schade. Indien Opdrachtgever bij deze controle geen schade aantreft of nalaat het voer- of vaartuig op enige vorm van schade te controleren, dan wordt de opdracht geacht naar behoren en zonder het toebrengen van enige schade te zijn uitgevoerd.

 

 Artikel 8: Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk aangegeven te worden. Klachten met betrekking tot het resultaat die geleverd is door de reiniging van Opdrachtnemer dient u binnen 24 uur te melden via onze contact formulier op www.washandcare.nl. Zo kan redelijkerwijs gecontroleerd worden of de uitvoering van de opdracht van Wash and Care de oorzaak van desbetreffende klacht is.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • a. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die boven alle twijfel verheven het gevolg is van een foutieve uitvoering van de dienst, en is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheids-verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomende geval uitkeert.
 • b. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade beter zichtbaar wordt na reiniging van het voer- of vaartuig. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beter zichtbaar worden van dergelijk schade.
 • c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade en gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan.
 • d. Waardevolle spullen die geen onderdeel zijn van het voer- of vaartuig, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot kinderzitjes, bonnen, munten, sieraden en brillen zijn de verantwoording van de Opdrachtgever. Het te reinigen voer- of vaartuig dient door de Opdrachtgever leeg achter gelaten te worden. Indien er toch waardevolle spullen in het voer- of vaartuig achterblijven zal Opdrachtnemer zijn best doen om de waardevolle spullen voor de Opdrachtgever te verplaatsen binnen het voer- of vaartuig. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan waardevolle spullen welke schade is ontstaan tijdens het reinigen van het voer- of vaartuig.

                       

Artikel 10: Betaling

 • a. Particuliere Opdrachtgevers dienen de kosten voor de reiniging van het voer- of vaartuig voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht te voldoen middels iDeal of contant, of direct na de uitvoering van de Opdracht via contante betaling.
 • b. Zakelijke Opdrachtgevers dienen de kosten voor reiniging van het voer- of vaartuig contant, middels iDeal of binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 • c. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien hij niet tijdig betaalt. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt. Opdrachtnemer behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om zonder nadere kennisgeving de gehele vordering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en op de Overeenkomt van Opdracht evenals geschillen die uit deze algemene voorwaarden of de Opdracht voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Amsterdam bevoegd.

Haar / Mos

Je voertuig is extra vervuild als er sprake is van bijvoorbeeld hondenhaar en mos.

Een normaal vervuilde auto is een auto die regelmatig gereinigd wordt. Geen opvallend hoeveelheid zand, modder, hars, mos, etc..

Mos en beginnende hars (bepaalde vet uit bomen), veel vet (vnl. motorfietsen), opvallend hoeveelheid zand en modder vallen onder extra vervuiling.

Top Coat Sealant

Hier kan tekst.

Dashboard, hoeken/naden, vloer, kofferbak (indien leeg), deurranden en deurwanden stoomreinigen. Matten uitkloppen en stoomreinigen, ruiten en spiegels met detailer reinigen. De stoelen worden oppervlakkig gestoomd. Evt. premium autoparfum aanbrengen.
Vlekken, schimmel of geur behandelingen kunnen optioneel toegevoegd worden.

Kunststofdelen zullen na loop van tijd een doffe kleur aannemen. Met onze kunststofvoeding, zorgen wij ervoor dat deze kunststofdelen van het exterieur na een exterieurbehandeling er weer verzorgd en glanzend uit zullen zien.

Carrosserie, hoeken/naden (zoals bij het achterste kenteken), tankklep, velgen en kofferbakrand stoomreinigen. Ruiten & spiegels met detailer reinigen. Snelwax (extra glans) en banden WET-look (voeding) aanbrengen.

Bij deze vlekkenbehandeling (shamponeren/bekleding reinigen) worden vrijwel alle vlekken verwijderd in ruim alle type en kleuren bekleding. De bekleding wordt enkele keren ingeweekt en intensief gestoomd en uitgezogen. Verkleuring of verwering van het materiaal kan niet hersteld worden. Deze extra behandeling is voornamelijk bedoeld voor de stoelen en de bank.

Deze optie kunt u selecteren als er kleine tot middelgrote vlekken in het plafond of in de deurbekleding zijn. Let wel op dat bij wat oudere auto’s het plafond en bekleding bij de deurwanden minder stevig bevestigd zit. In zulke gevallen kan het programma niet (volledig) uitgevoerd worden.

Blaas nieuw leven in het leer en laat deze extra behandelen. Bij een leerbehandeling wordt het leer goed schoon gemaakt met stoom. Stoom reinigt tot in de hoeken en naden. Wij maken uitsluitend gebruik van premium professionele producten. Onze leather cleaner en conditioner herstelt en beschermt alle soorten leer en kunstleer. Deze pH neutrale leather cleaner en conditioner brengt verwaarloosd leer weer in goede conditie en zorgt voor een beschermlaag.

Met deze basis geurbehandeling komt u al een heel eind om onaangename geuren tegen te gaan zoals braaksel en beginnende schimmel. Deze basis geurbehandeling is voornamelijk geschikt als er een specifieke plek in de auto intensief behandeld moet worden. Als de geur langere tijd aanwezig is in de auto, is een rondom intensieve reiniging (sterke geurbehandeling) kiezen.

Deze optie is geschikt als de geur in de auto niet veroorzaakt wordt door een specifieke vervuilde plek. Voorbeeld: dieren, rook, schimmel uitbraak, etc.. In zulke gevallen wordt het interieur T.b.v. de geur rondom (360 °)intensief gereinigd. De plekken met stofbekleding of obsederend materiaal krijgen extra aandacht.

Selecteer deze optie als het om beginnende schimmel gaat. Beginnende schimmel is nog op 1 plek gevestigd. Echter wordt schimmel met de tijd meer. Als deze zich gaat verspreiden is dat niet altijd duidelijk zichtbaar. Het kan in zulke gevallen nodig zijn dat het interieur 360 ° gereinigd moet worden.

In deze uitgebreide schimmelbehandeling wordt het interieur rondom (360 °) gereinigd. Op deze manier kan ook schimmel die zich eventueel aan het verspreiden is (dat niet altijd direct zichtbaar is) de behandeling niet overleven. Schimmel overleeft reiniging met hete stoom van maximaal 180 °C niet.

Top Coat Sealant is een Amerikaans hoogwaardig product die op het lak wordt aangebracht. Dit zorgt voor ultieme glans en bescherming van het lak. Het is verstandig deze behandeling minimaal twéé keer per jaar uit te laten voeren. Zo geniet u maximaal van een verzorgde en stralende lak. Een auto met een verzorgde en stralende lak is meer waard.

Stoomreiniging komt goed van pas voor reiniging onder de motorkap. Door de hitte weekt het vet en vuil los zodat deze met onze speciale reinigingsdoeken opgenomen kan worden zonder dat er bodemvervuiling plaat vindt. Een nette auto waarvan ook de motorruimte er fatsoenlijk uit ziet geeft meer rijplezier en is meer waard bij de verkoop.
Het gaat hier niet om motorruimtes met overtollig hoeveelheid aan vet.

Het kunststof in het interieur wordt na enige tijd dof en bekrast. Een schoon interieur met gevoed en gepoetst kunststof, maakt extra verschil. Alle delen die van kunststof zijn voorzien (o.a. dashboard, middenconsole, deurwanden en lijsten) worden behandeld. Ook voor het voeden van het kunststof in het interieur maken wij gebruik van professionele en hoogwaardige producten uit de Verenigde Staten.

Het reinigen van een auto met dierenhaar is gecompliceerd. Het haar nestelt zich zodanig dat enkel stofzuigen vaak onvoldoende is om het interieur in een representatieve staat te krijgen. Met een speciale borstel en de hogedruk-stoom zijn wij instaat een mooi resultaat te bereiken.

Als u het exterieur volledig wilt laten stralen, is het een aanrader om de kunststof of chromedelen extra te laten voeden en poetsen. Chrome en kunststof wordt door alle viezigheid en zout op de weg dof. Door deze extra te behandelen, ziet het exterieur er netter en verzorgd uit. Voor het voeden en poetsen van het kunststof en chromedelen maken wij voor elk onderdeel gebruik van professionele en hoogwaardige producten uit de Verenigde Staten.

Koplampen worden met de tijd dof. Dit komt het uiterlijk van uw auto behoorlijk ten nadelen uit. Bovendien beperken doffe koplampen de lichttoelaatbaarheid die een belangrijk onderdeel is voor de APK. Goed gepolijste koplampen verschillen minimaal van nieuwe. Nieuwe koplampen kosten honderden euro’s exclusief montagekosten. De koplampen worden in 2 tot 3 fases gepolijst voor een ultiem resultaat.

In deze basisbehandeling wordt de motorfiets redelijk gereinigd. De reiniging duurt ongeveer 30 minuten. De snelwax is voor extra glans. Dit programma is aan te bevelen voor motoren die frequent gereinigd worden.

In deze extra behandeling wordt de motorfiets redelijk op detail gereinigd. De reiniging duurt ongeveer 50 minuten. Er wordt lakbescherming aangebracht die tevens voor een diepe glans zorgt.

Er wordt extra aandacht besteedt aan de motorruimte en naden zover deze bereikbaar zijn. De stoompistool komt over het algemeen ook in de kleine ruimtes.

Deze naaldvilt automatten worden precies op maat gemaakt. Deze robuuste kwaliteit tapijt wordt veelal gebruikt voor de standaard automatten door de autofabrikanten.
Het tapijt is gemaakt van polypropyleen en weegt 2000 gr/m2. Deze automat heeft een antislip onderzijde, wat voor veiliger gebruik zorgt. Automatten die keurig in positie blijven geven de auto een nettere uitstraling.

Deze matten zijn voorzien van een extra hakversteviging op de bestuurdersmat. De bestuurder maakt samen met de auto de meeste kilometers. Hierdoor verslijt de bestuurdersmat het snelst.

De Diamond Collection automatten zijn de allerbeste en meeste exclusieve tapijt wat er gebruikt door autofabrikanten. Deze heerlijke en zachte automatten worden standaard geleverd in de meest luxe auto’s. Deze matten zijn van hele luxe en velours kwaliteit tapijt gemaakt. Voor elke merk en type worden de matten op maat gemaakt. Voor een luxe en exclusieve en vooral nette uitstraling zijn deze matten perfect. Dit tapijt is in zwart, donkergrijs en beige leverbaar.

Geef in de notitie aan welke kleur de voorkeur krijgt.

Het tapijt is gemaakt van polypropyleen en weegt 3.076 gr/m2. Het pool gewicht is 1.500 gr/m2. De dikte van deze zeer dicht geweven mat is 12 mm, waarvan de pool 9 mm is. De Diamond Collection automatten worden zonder hakversteviging geleverd. In dit geval zorgt het voor een exclusieve uitstraling. Deze automat heeft een antislip onderzijde, wat voor veiliger gebruik zorgt. Automatten die keurig in positie blijven geven de auto een nettere uitstraling. Deze matten worden met bevestigingsmateriaal geleverd.

De levertijd van deze matten zijn 5-6 dagen. De matten worden op bestelling gemaakt en opgestuurd.

Interieur €45, exterieur €30, samen €70.
Interieur €45: Vloer, matten, tussen/onder stoelen, dashboard, middenconsole en deurranden stoomreinigen. Ramen worden aan de binnenzijde gereinigd. Bank/stoelen worden oppervlakkig gestoomd t.b.v. bacteriën en stof. Dit is onvoldoende voor het verwijderen van vlekken.Opties:

Exterieur €30: carrosserie, inclusief plekken als de kofferbakrand, tankklep en velgen. Banden worden opgepoetst. Snelwax/detailer (spray) wordt aangebracht. Opties:

 1. Top Coat Sealant Wax/lakbescherming + €70: Diepe glans en Coating (machinaal)
 2. Koplampen polijsten + €50

Interieur showroomklaar / 360° reiniging €150: Interieur showroomklaar of 360° is de beste keus die u kunt maken als het interieur behoorlijk op detail gereinigd moet worden voor een maximaal resultaat met alle mogelijke programma’s. Of als er een sterke rook, hondenlucht of verspreide schimmel aanwezig is. In dit geval wordt er o.a. een rondom geurbehandeling met stoom uitgevoerd.

Showroomklaar €299: Het interieur en exterieur wordt maximaal gereinigd. Alle bovengenoemde en in stap 4️⃣  toepasbare behandelingen (opties) worden uitgevoerd.
Iets meer programma-opties, uitleg & prijsinfo volgen bij stap 4️⃣ van de boeking.

» NU BOEKEN VANAF €30