Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
BEGRIPPEN
Opdracht:
Iedere opdracht van een opdrachtgever aan WaC, waaronder in ieder geval de reiniging van een of meerdere voer- en/of vaartuigen, zoals afgesproken in een daartoe strekkende bestelformulier dat wordt bijgesloten in de overeenkomst. De opdracht kwalificeert zich als overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in boek 7:400 e.v. BW.
Opdrachtgever: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever, wordt bedoeld de zakelijke opdrachtgever en de particuliere opdrachtgever die een abonnement afsluiten.
Particuliere opdrachtgever: Een natuurlijk persoon die de opdracht anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf verstrekt.
Reinigingsafspraak: De overeengekomen datum en tijdsindicatie tussen WaC en de opdrachtgever voor het reinigen van het voertuig.
WaC: Wash and Care, de opdrachtnemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 53490401.
Adres: Heesterveld 227
Postcode en vestigingsplaats: 1102 SC Amsterdam
In deze wettelijk vertegenwoordigd door: Ramon Niamat
Naam functionaris: Ramon Niamat
Functie: Projectleider
Zakelijke opdrachtgever: Opdrachtgever die een rechtspersoon is, of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die tussen opdrachtgever en WaC gesloten worden. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk, indien en voor zover dit schriftelijk tussen opdrachtgever en WaC is overeengekomen. De afwijking van deze voorwaarden geldt alleen voor de betreffende opdracht, tenzij de afwijking in een volgende opdracht wordt bevestigd.
2. Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden of van de opdracht nietig is of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden of de opdracht voor het overige in stand. Opdrachtgever en WaC zullen het nietige/vernietigde beding dan vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.
3.
WaC is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van die algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk door WaC van de hand gewezen.
Artikel 2: GEGEVENS OPDRACHTGEVER
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WAC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, waaronder de juiste adresgegevens en persoonsinformatie, voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WaC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WAC zijn verstrekt, heeft WAC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening.
Artikel 3: MOMENT VAN REINIGING
Het voer- of vaartuig van de opdrachtgever wordt op de vooraf overeengekomen dag en tijd gereinigd. Bij het overeengekomen tijdstip wordt maximaal 60 minuten bijberekend als aankomsttijd bij de opdrachtgever.
Artikel 4: INSTRUCTIES
Opdrachtgever behoort zich aan instructies te houden van WaC, voor zover die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een correcte uitvoering van de opdracht. Handelingen van de opdrachtgever die logischerwijs leiden tot een beperking van de werkruimte van WaC kunnen oorzaak zijn van een beperkt reinigingsresultaat en kunnen niet ten grondslag liggen aan een klacht. Denk hierbij aan het op dusdanige wijze inparkeren van een te reinigen voertuig, waardoor deze niet volledig bereikbaar is voor WaC of het achterlaten van een grote hoeveelheid materialen in het voer- of vaartuig bij interieur reiniging.
Artikel 5: CONTROLEREN
1. WaC controleert tijdens en na uitvoering van de opdracht of er schade is ontstaan.
2. Opdrachtgever is verplicht om WaC te wijzen op eventuele verborgen schade en gebreken die door de reinigingsmethode van WaC mogelijkerwijs worden verergerd. Denk hierbij aan een sierstrip die los zit, recentelijk overgeverfde lakschade of defecte elektrische ramen etc..
3. Opdrachtgever controleert zowel het interieur als het exterieur van het voer- of vaartuig direct na afloop van de opdracht op enige vorm van schade. Indien opdrachtgever bij deze controle geen schade aantreft of nalaat het voer- of vaartuig op enige vorm van schade te controleren, dan wordt de opdracht geacht naar behoren en zonder het toebrengen van enige schade te zijn uitgevoerd.
Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
1. WaC is slechts aansprakelijk voor schade die boven alle twijfel het gevolg is van een foutieve uitvoering van de dienst.
2. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade beter zichtbaar wordt na reiniging van het voer- of vaartuig. WaC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beter zichtbaar worden van dergelijk schade.
3. WaC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade en gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan.
4. Waardevolle spullen die geen onderdeel zijn van het voer- of vaartuig, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot kinderzitjes, bonnen, munten, sieraden en brillen zijn de verantwoording van de opdrachtgever. Het te reinigen voer- of vaartuig dient door de opdrachtgever leeg achter gelaten te worden. Indien er toch waardevolle spullen in het voer- of vaartuig achterblijven zal WaC zijn best doen om de waardevolle spullen voor de opdrachtgever te verplaatsen binnen het voer- of vaartuig. WaC is niet aansprakelijk voor schade aan waardevolle spullen welke schade is ontstaan tijdens het reinigen van het voer- of vaartuig.

5. Indien WAC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6. WAC is volledig verzekerd voor elke schade die uw voertuig zou kunnen worden toegebracht tijdens de reinigingsbeurt ten gevolge van de wasbeurt. De verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever om te bewijzen dat de geclaimde schade inderdaad door toedoen van WAC werd veroorzaakt.
7. WAC kan niet aansprakelijk gehouden worden voor onomkeerbare schade aan het voertuig van Opdrachtgever als gevolg van een eerdere gebrekkige reiniging en onderhoud, indien WAC zelf met uiterste inspanning niet voldoende resultaat kan behalen.
8. WAC is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan het voertuig van Opdrachtgever tijdens het besturen van het voertuig van Opdrachtgever.
9. WAC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WAC is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10. De aansprakelijkheid van WAC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de geleverde diensten.
11. WAC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. WAC is niet aansprakelijk voor financiële schade of gemiste inkomsten die voortvloeien uit de directe schade. WAC is niet aansprakelijk voor overige gevolgschade.
12. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze verkoopvoorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WAC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan WAC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleidt tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. WAC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WAC of zijn leidinggevende of ondergeschikten.
14.Beschadigde autolak, beschadigd leder en alle beschadigde, oude materialen kunnen door de reinigingsdienst van WAC niet worden hersteld.
15. In het geval dat schade en deuken aan het voertuig zichtbaar worden, (daterend van voor de reinigingsbeurt en verstopt onder vuil) na reiniging door WAC, kan WAC hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden.
16. In het geval dat het schoon te maken voertuig speciale uitrusting en/of onderdelen heeft die een specifieke behandeling nodig hebben of niet behandeld mogen worden, dient de Opdrachtgever dit vooraf, of wel uiterlijk voor de behandeling, aan WAC door te geven.
Artikel 7: KLACHTEN
Klachten dienen binnen 24 uur gemeld per mail via [email protected] zodat er redelijkerwijs onderzocht kan worden of de uitvoering van de opdracht de oorzaak van de desbetreffende klacht is.
Artikel 8: BETAALMOGELIJKHEDEN LOSSE ORDERS
1. WaC hanteert de volgende betaalmogelijkheden: iDeal, pin, contact en achteraf op factuur.
2. Losse orders in opdracht van een rechtspersoon hebben alle in lid 1 genoemde betaalmogelijkheden.
3. Losse orders in opdracht van een Natuurlijk persoon kunnen niet achteraf op factuur betaald worden.
4. WaC behoudt zich het recht om de gekozen betaalmethode te weigeren.
Artikel 9: BETALING, RENTE & INCASSOKOSTEN
1.
Betaling van de door WaC gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij er schriftelijk anders is vastgelegd.
2. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening. Buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt: · Minimumtarief € 40,00 · 15% over eerste € 2.500,00 · 10% over volgende € 2.500,00 · 5% over volgende € 5.000,00 · 1% over de volgende € 190.000,00 · 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.
Artikel 10: KWALITEITSBEHEERSING EN CONTROLE
WaC verplicht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van machines, gereedschappen en middelen van goede kwaliteit, Om een goed resultaat te realiseren.
Artikel 11: UITVOERDERS
WaC behoudt zich het recht om te bepalen wie de opdracht namens WaC uitvoert. Uitvoerders zijn vakbekwaam personeel van WaC, door WaC opgeleide externe partijen of franchisenemers die namens WaC de opdracht uitvoeren bij de opdrachtgever.
Artikel 12: OVERMACHT
1.Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 2 maanden niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
2. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, zullen WaC en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
3. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. 
Artikel 13: KLACHTEN
Klachten dienen binnen 24 uur gemeld per mail via [email protected] zodat er redelijkerwijs onderzocht kan worden of de uitvoering van de opdracht de oorzaak van de desbetreffende klacht is.
Artikel 14: BEREIKBAARHEID FUNCTIONARISSEN
De personen welke via de onderstaande gegevens bereikt worden, zijn bevoegd om namens WaC op te treden en deze in rechte te vertegenwoordigen.
Telefoon: 020-2339191
E-mail: [email protected]
Artikel 15: ALGEMEN BEPALINGEN
1. Beide partijen verplichten zich tegenover elkaar om geheimhouding tegenover derden te verzekeren over bedrijfsaangelegenheden van de wederpartij. Schade die voortkomt uit schending van deze verplichting, kan volledig worden verhaald op de partij, die in gebreke is gebleven.
2. De algemene voorwaarden voor schoonmaak werkzaamheden, zoals vastgesteld door de 
volgende € 190.000,00 · 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.